Jak informuje UZP, z uwagi na to, iż nadal nie została uchwalona nowelizacja PZP mająca na celu implementację przepisów ww. dyrektyw UE, aktualnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) pozostają w mocy.

UZP: nowelizacja PZP nie zostanie uchwalona do 18 kwietnia >>>

Mając na względzie opóźnienie we wdrożeniu nowych dyrektyw, w celu uniknięcia ryzyka popełnienia przez polskich zamawiających ewentualnych nieprawidłowości związanych z powyższym, w szczególności w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów finansowanych ze środków UE oraz uwzględniając zasadę bezpośredniej skuteczności dyrektyw - w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r. - Urząd Zamówień Publicznych wskazuje co następuje:

a) Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia nie przekracza wartości progów unijnych, mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy p.z.p.

b) Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych, mają zastosowanie przepisy obowiązującej p.z.p. z uwzględnieniem zasady bezpośredniej skuteczności dyrektyw.

Więcej informacji dostępnych jest tu >>>>

Źródło: www.uzp.gov.pl