Stowarzyszenie złożyło wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Po wszczęciu postępowania wójt, wydał decyzję o odmowie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie schroniska, z uwagi na brak naruszeń jego postanowień.

Stowarzyszenie odwołało się od decyzji.

SKO stwierdziło, iż odwołanie jest niedopuszczalne, bowiem zostało wniesione przez podmiot, który nie jest stroną ani dopuszczoną do udziału w postępowaniu na prawach strony organizacją społeczną.

Stowarzyszenie wniosło skargę do sądu administracyjnego.

WSA zwrócił uwagę, iż przed organem I instancji stowarzyszenie traktowane było jako uczestnik na prawach strony, w tym otrzymało zawiadomienie o wszczęciu postepowania, o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz doręczona mu została decyzja organu I instancji.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Regułą jest, że jeśli organizacja społeczna żąda wszczęcia postępowania przez organ administracji publicznej, to oznacza, że chce w nim czynnie uczestniczyć.

W interesie społecznym jest należyte i humanitarne traktowanie zwierząt, co wiąże się również z kontrolowaniem przestrzegania zasad postępowania ze zwierzętami, także bezdomnymi.

Do sprawowania "społecznej kontroli" w tym zakresie powołane jest właśnie skarżące stowarzyszenie, które w związku ze złożonym wnioskiem stało się uczestnikiem postępowania na prawach strony.

Kolegium będzie zatem zobowiązane rozpoznać odwołanie stowarzyszenia uwzględniając te wytyczne sądu.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Krakowie z 28 października 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 1075/16, nieprawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów