PYTANIE użytkownika Lex Administracja

Samorządowa jednostka budżetowa posiada na stanie środków trwałych ciągnik, który się zepsuł i nie opłaca się go już naprawiać. W związku z powyższym podjęto decyzję o likwidacji zbędnego składnika majątku poprzez sprzedaż. Sprzedaż poprzedzona zostanie wyceną rzeczoznawcy.

 Czy kierownik jednostki może samodzielnie zdecydować o likwidacji składnika swojego majątku poprzez sprzedaż czy powinien uzyskać zgodę organu wykonawczego?
 Czy samorządowa jednostka budżetowa może sprzedać zbędne składniki swojego majątku?
 Jeśli tak, to w jakim trybie?

ODPOWIEDŹ

 Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie określają żadnych zasad, według których samorządowa jednostka budżetowa dokonywałaby zbycia zbędnego środka trwałego jako majątku ruchomego ujętego w ewidencji księgowej tej jednostki. Prawo nie przewiduje również możliwości ustanawiania tego rodzaju zasad przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, aby stosować je w zakresie zbywania ruchomego majątku trwałego samorządowej jednostki budżetowej.

Ewentualne zasady i tryb zbywania składników majątku trwałego mogą przyjmować postać regulacji wewnętrznej ustanawianej przez kierownika samorządowej jednostki budżetowej w ramach decydowania o zasadach (polityce) rachunkowości. Nie jest to jednak obowiązkowe. Kierownik samorządowej jednostki budżetowej w graniach upoważnienia lub pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych, może zatem decydować o zbyciu składnika mienia ruchomego, zaś dochody z tego tytułu zobowiązany jest odprowadzić na rachunek podstawowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g., kierownicy gminnych jednostek budżetowych działają na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta gminy. Z kolei kierownicy powiatowych jednostek budżetowych, z mocy upoważnienia zarządu powiatu mogą składać oświadczenia woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem działalności bieżącej, na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym - dalej u.s.p.

 Czynności prawne nie objęte upoważnieniem do prowadzania działalności bieżącej powiatu dokonywane są na ogólnych zasadach reprezentacji powiatu z art. 48 ust. 1 u.s.p. Natomiast w przypadku wojewódzkich jednostek budżetowych przepisy art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa - dalej u.s.w., stanowią, że kierownicy jednostek budżetowych działają na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd województwa i zgód zarządu województwa na każdą czynność prawną przekraczającą to pełnomocnictwo.

 Zazwyczaj pełnomocnictwo udzielone na podstawie art. 47 ust. 1 u.s.g. i art. 56 ust. 1 u.s.w. obejmuje większość czynności prawnych związanych z gospodarką jednostki budżetowej, w tym zbywanie i nabywania majątku ruchomego tej jednostki. Czynności nieobjęte pełnomocnictwem z art. 47 ust. 2 u.s.g. lub upoważnieniem z art. 48 ust. 2 u.s.p. dokonywane są na zasadach ogólnej reprezentacji gminy i powiatu z art. 47 ust. 1 u.s.g. lub art. 48 ust. 1 u.s.p. W przypadku wojewódzkiej jednostki budżetowej czynności przekraczające pełnomocnictwo zarządu województwa dokonuje kierownik jednostki budżetowej jeśli uzyska indywidualną zgodę w formie uchwały zarządu województwa.

 Poza opisanymi powyżej ogólnymi zasadami dokonywania czynności prawnych przez kierowników samorządowych jednostek budżetowych, przepisy prawa powszechnie obowiązującego (ustaw i rozporządzeń) nie określają żadnych zasad, według których samorządowa jednostka budżetowa dokonywałaby zbycia zbędnego środka trwałego jako majątku ruchomego ujętego w ewidencji księgowej tej jednostki. Prawo nie przewiduje również możliwości ustanawiania tego rodzaju zasad przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, aby stosować je w zakresie zbywania ruchomego majątku trwałego samorządowej jednostki budżetowej. Ewentualne zasady i tryb zbywania składników majątku trwałego (np. zasady wyceny, zasady organizacji przetargu, itp.) mogą przyjmować postać regulacji wewnętrznej ustanawianej przez kierownika samorządowej jednostki budżetowej w ramach decydowania o zasadach (polityce) rachunkowości jednostki z art. 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości - dalej u.o.r. Nie jest to jednak obowiązkowe.

 Reasumując, kierownik samorządowej jednostki budżetowej, w granicach pełnomocnictwa lub upoważnienia od organu wykonawczego, może decydować o zbyciu składnika mienia ruchomego. Dochody z tego tytułu nie pozostają do dyspozycji jednostki budżetowej, ale należy je odprowadzić na rachunek podstawowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 11 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych.