Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dalej p.z.p., wykonawca wraz z wnioskiem lub ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa  w art. 24 ust. 2 pkt 5 p.z.p., albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Powołany przepis nie wskazuje, czy listę składają tylko osoby prawne np. sp. z o.o. czy też osoby fizyczne. Należy jednak zauważyć, że po pierwsze zgodnie z art. 2 pkt 11 p.z.p. przez wykonawcę należy rozumieć także osobę fizyczną. Już zatem analiza p.z.p. prowadzi do wniosku, że również osoba fizyczna zobowiązana jest złożyć listę podmiotów należących do tek samej grupy kapitałowej lub oświadczenie o braku przynależności.

Wątpliwości dotyczą w/w obowiązku ze względu na fakt, iż grupa kapitałowa dotyczy przedsiębiorców. Jednakże należy zauważyć, że definicja przedsiębiorcy jest bardzo szeroka i obejmuje również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG. Zgodnie bowiem z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331) dalej u.o.k.i.k., przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Odesłanie do przepisów o swobodzie działalności gospodarczej oznacza, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Definicję tę rozszerzają przepisy o ochronie konkurencji, które za przedsiębiorcę traktują także osobę fizyczną organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, oraz osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu bądź posiadającą kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej.

Nie ulega zatem wątpliwości, że osoba fizyczna tak na gruncie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jak i u.o.k.i.k. może być uznana za przedsiębiorcę. Mając na uwadze powyższe, osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą jest również zobowiązana do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenia o braku takiej przynależności.

Obowiązek ten jest niekwestionowany również przez w piśmiennictwie, gdzie wskazuje się, że nowe uregulowania, jakie znalazły się w p.z.p., nakładają na każdego wykonawcę, a więc każdy podmiot wskazany w art. 2 pkt 11 p.z.p., czyli także osobę fizyczną, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, dodatkowy obowiązek.

Autor: Edyta Klimkowska