W dniu 9 listopada 2010 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Rozporządzenie to jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. dalej jako ustawa).

Rozporządzenie , zgodnie z §1, określa rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako w/w przedsięwzięcia. Należy przypomnieć, iż regulacje zawarte w rozporządzeniu mają zasadnicze znaczenie i wiążą wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast jako organy wydające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięć na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy, oraz starostów – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów (art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Celem wydania rozporządzenia jest, obok realizacji upoważnienia ustawowego, dostosowanie prawa krajowego do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, a w szczególności:
• uwzględnienie zarzutów Komisji Europejskiej podniesionych w ramach postępowania w sprawie o naruszenie przepisów dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienionej Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. - naruszenie nr 2006/2281,
• wprowadzenie zmian mających na celu zapewnienie pełnej transpozycji prawa Unii Europejskiej, nawet jeżeli nie zostały one podniesione przez Komisję Europejską, ale istnieje ryzyko, że mogą one w przyszłości być przedmiotem kolejnych zarzutów,
• modyfikacja dotychczasowej transpozycji przepisów załącznika I i II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienionej Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r., Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r.

Powyższe działania mają umożliwić i usprawnić absorpcję środków finansowych przez beneficjentów zamierzających realizować projekty, w skład których wchodzą przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w załącznikach do Dyrektywy 85/337/EWG. Regulacje zawarte w rozporządzeniu mają również zorientować narzędzia służące ochronie różnorodności biologicznej na zamierzenia inwestycyjne mogące negatywnie oddziaływać na dziko występujące gatunki i siedliska podlegające ochronie, a także usprawnić system ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, wejście w życie rozporządzenia może spowodować nieznaczny wzrost kosztów ponoszonych przez gminy w związku z realizacją inwestycji, chociaż prawodawca nie przewiduje znacznego obciążenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Możliwy jest również pewien wpływ na rynek pracy, w szczególności poprzez ograniczenia swobody działalności na terenach cennych przyrodniczo. Rozporządzenie z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na rozwój regionalny, ze względu na usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczące zapisów uprzednio obowiązującego rozporządzenia w tej materii. Tym samym usprawniony zostanie proces inwestycyjny oraz zwiększy się skuteczność absorpcji środków unijnych w Polsce.

Rozporządzenie wchodzi w życie 15 listopada 2010 r. Z dniem wejścia w życie traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z 2005 r. Nr 92, poz. 769 oraz z 2007 r. Nr 158, poz. 1105).

Na podstawie: www.mos.gov.pl


Przydatne materiały:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).