Urząd Marszałkowski prowadzi odrębny rachunek bankowy, na który wpływają dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Czy odsetki od środków zgromadzonych na tym rachunku stanowią w 100% dochód urzędu marszałkowskiego, czy w 5% są dochodem Urzędu Marszałkowskiego, a w 95% są należne budżetowi państwa i należy wykazać je w sprawozdaniu Rb-27ZZ?

Odpowiedź

Odsetki od środków gromadzonych przez urząd marszałkowski na odrębnym koncie bankowym utworzonym w celu gromadzenia na nim dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej są w całości dochodem urzędu marszałkowskiego.

Uzasadnienie

Źródłem dochodów własnych województwa, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) – dalej: u.d.j.s..t., jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Odsetki bankowe nie są dochodem z tytułu realizacji zadania zleconego, dlatego w całości należą się urzędowi marszałkowskiemu, który jest właścicielem rachunku bankowego. W związku z tym odsetek tych nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami.