Zorganizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otwarty konkurs pn. „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego. Na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu rozwoju systemy zastępczej zarezerwowano kwotę 5 milionów złotych.

Ofertę należy nadesłać listem poleconym do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego z dopiskiem na kopercie Oferta na konkurs „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”. Termin przyjmowania ofert mija 20 kwietnia 2012 r.

Konkurs zorganizowany został w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „. Podstawą prawną jest art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887, z późn. zm.) .

Źródło: www.mpips.gov.pl