W wyroku z 28 stycznia 2020 roku w sprawie Ali Rıza i inni przeciwko Turcji Trybunał w Strasburgu stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Europejskiej Karty Praw Człowieka  w odniesieniu do dwóch skarżących i zobowiązał władze Turcji do wypłaty zadośćuczynienia na ich rzecz. Jednocześnie Trybunał zauważył, że obie sprawy ujawniły problem natury systemowej, którego rozwiązanie będzie wymagało przeprowadzenia reformy zasad rozpoznawania sporów sportowych, w szczególności poprzez zapewnienie większej niezależności Komitetowi Arbitrażowemu.  Ten wyrok skłonił Helsińską Fundację Praw Człowieka do uruchomienia we współpracy z Centrum Prawa Sportowego Wydziału Prawa i Administracji UW , Kancelarią LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy oraz Kancelarią Ungier Gliniewicz i Wspólnicy projektu pt. „Sport sprawa człowieka”. 

Kwestie, które wymagają dobrych regulacji

 - Będziemy publikować okresowo  omówienia istotnych z punktu widzenia standardów praw człowieka w sporcie orzeczeń ETPC. Jako pierwsze  zostanie omówiony wyrok w sprawie Ali Rizy. To jednak nie wszystkie nasze plany – tłumaczy dr Piotr Kładoczny, członek zarządu Fundacji. Pełna emocji rywalizacja generuje często wiele problemów dotyczących samych sportowców, jak np. kwestie posiadania odpowiednich licencji, wynagrodzeń, postępowań antydopingowych, możliwości dochodzenia praw w postępowaniach związkowych, arbitrażowych i sądowych, dostępu do szkolenia sportowego, określone cechy, ale też rasizmu na stadionach. Jak podkreśla Piotr Kładoczny kwestie te wymagają regulacji prawnych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Fundacja zaś chce zidentyfikować standardy prawa człowieka, które pomogłyby w ich stworzeniu. I  liczy też, że inni wskażą kolejne problematyczne kwestie na adres: sport@hfhr.pl.  

W efekcie powinny powstać przykładowe procedury dyscyplinarne, antydyskryminacyjne i antymobbingowych dla związku sportowego, karta praw sportowca zawierającej, check-lista, która pozwoli potwierdzić zgodność wprowadzonych regulacji z podstawowymi prawami sportowców. Ponadto HFPCz chciałby zidentyfikowanie dobre praktyk związanych z prawami człowieka

Eksperci, którzy znają się na prawie i sporcie

Fundacji w analizowaniu  regulacji, które mogłyby przyczynić się do polepszenia standardu ochrony praw człowieka w sporcie, wspierają sześciu wybitnych prawników z WPiA UW oraz z dwóch kancelarii:

  • prof. Piotr Girdwoyń, kierownik Centrum Prawa Sportowego WPiA UW;
  • mec. Bogusław Leśnodorski, radca prawny, wspólnik w Kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy;
  • mec. Marcin Melzacki, adwokat, wspólnik w Kancelaria LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy;
  • mec. dr Marcin Ungier, adwokat, wspólnik w kancelarii Ungier Gliniewicz i Wspólnicy;
  • prof.  Łukasz Pisarczyk  z katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na WPiA UW, radca prawny, współpracownik kancelarii Raczkowski;
  • prof. Tadeusz Tomaszewski z katedry kryminalistyki  WPiA UW.