Problem rozpoczął się, gdy Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił wpisania do ksiąg stanu cywilnego treści aktu urodzenia R. R. P., sporządzonego w Londynie.  Jako matkę dziecka wpisano A. M. P., zaś jako rodzica dziecka – inną kobietę.

Zasady porządku prawnego
Organ wskazał, że zgodnie z art. 7 ustawy prawa prywatnego i międzynarodowego, prawa obcego nie stosuje się, jeżeli jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Polski. Odwołanie się do klauzuli porządku publicznego stanowi również podstawę odmowy uznania orzeczenia sądów zagranicznych.

RPO: jest problem z polskimi znakami diakrytycznymi w aktach stanu cywilnego

Matki dziecka odwołały się do ministra spraw wewnętrznych, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnemu.
WSA w Gliwicach w wyroku z 6 kwietnia 2016 r. stwierdził, że transkrypcja tego aktu urodzenia w Polsce jest niemożliwa.

Ojcem może być tylko mężczyzna
Sąd powołał się na kodeks rodzinny i opiekuńczy. Art. 61(9) kodeksu rodzinnego stanowi, że matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Z kolei przepisy dotyczące ojcostwa niezależnie od sposobu jego ustalenia zawsze jako ojca dziecka wymieniają mężczyznę.
Z tymi rozwiązaniami pozostają w zgodności uregulowania ustawy o aktach stanu cywilnego. Ustawa przewiduje tylko możliwość wpisania mężczyzny jako ojca dziecka. Nawet w przypadku, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki. A jeśli brak jest podstaw do wpisania ojca dziecka na podstawie uznania dziecka lub sądowego ustalenia ojcostwa, do akt urodzenia dziecka jako imię ojca wpisuje się imię wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka.
Za całkowicie chybiony sąd uznał zarzut, jakoby odmowa dokonania transkrypcji miała uniemożliwić małoletniemu R. skutecznie wykazać i ustalić przed polskimi organami swojej tożsamości w postaci relacji z jednym ze swoich rodziców.

Utrudnienie wydania paszportu

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do tej sprawy.

WSA: małżeństwo dwóch mężczyzn nie może być uznane w Polsce

Zdaniem RPO w sprawie okolicznością bezsporną jest, że małoletni  jest obywatelem polskim. Zgodnie z art. 34 ust. 1 Konstytucji, obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi. Art. 14 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim precyzuje, że małoletni nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa, przez urodzenie, w przypadku, gdy co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim. Chłopiec niewątpliwie nabył obywatelstwo polskie z mocy prawa.

Spór pomiędzy stronami niniejszego postępowania dotyczy natomiast tego, czy organ miał obowiązek dokonać przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia małoletniego. Okoliczność ta ma doniosłe znaczenie dla praw dziecka. Z brzmienia obowiązujących przepisów prawa wynika bowiem, iż od transkrypcji zależeć będzie m.in. wydanie małoletniemu polskiego paszportu. W odniesieniu do osoby, która ubiega się o polski dokument tożsamości, obowiązek transkrypcji wywodzić należy z art. 104 ust. 5 Prawa o aktach stanu cywilnego.
 

 
X

Sąd


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Sąd? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>