Chodziło o kredyty hipoteczne we frankach i niejasne - według wytaczających powództwo - postanowienia umowne dotyczące indeksacji kwoty kredytu do kursu franka szwajcarskiego oraz indeksacji rat kredytu do kursu franka szwajcarskiego. Pełnomocnik kredytobiorców wniósł o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym wskazując m.in., że wspólnym elementem dla wszystkich członków grupy jest zawarcie umowy z Bankiem Millenium, te same warunki umów oraz fakt, że żaden z konsumentów nie uzgadniał kontraktu indywidualnie.

Sąd odrzucił pozew, uznając, że nie ma podstaw, by rozpoznać sprawę w postępowaniu grupowym. "W ocenie Sądu, niniejsza sprawa nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu grupowym, z uwagi na brak przesłanki „tej samej lub takiej samej podstawy faktycznej”, w rozumieniu art. 1 ust. 1 w/w ustawy. Fakt wzbogacenia pozwanego kosztem każdego członka grupy nie wynika bowiem wprost z przywołanego w pozwie twierdzenia o zastosowaniu Klauzul Indeksacyjnych. Dlatego też, fakt ten wymaga badania indywidualnych okoliczności w odniesieniu do wszystkich z członków grupy – w praktyce przesłuchania każdego z nich. Okoliczności indywidualne przeważają zatem nad okolicznościami wspólnymi, co nie pozwala na przyjęcie w niniejszym sporze jednakowej podstawy faktycznej." - wskazał sąd w uzasadnieniu.
(sygnatura akt: I C 691/14)