W ciągu pierwszych trzech lat od utworzenia Prokuratorii Generalnej na stanowiska jej radców będą mogły zostać przyjęte w drodze konkursu także osoby, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski. Pełnomocnik Prokuratorii przyjmuje na razie zgłoszenia tylko od pracowników służby cywilnej. Wprawdzie ustawa z lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa  przewiduje zatrudnianie jako radców Prokuratorii Generalnej także innych osób, sędziów, prokuratorów, adwokatów czy radców prawnych – to jednak będzie to robił już prezes Prokuratorii – wówczas, gdy nowy organ rozpocznie swoją działalność. Prawdopodobnie nastąpi to 15 marca 2006 r. Radca Prokuratorii jest nowym zawodem. Na tym stanowisku mogą zostać zatrudnieni: adwokaci, radcowie prawni, notariusze lub sędziowie. Uprawnień adwokackich, radcowskich, sędziowskich i notariuszowskich nie muszą mieć ubiegający się o tytuł radcy profesorowie i doktorzy habilitowani nauk prawnych oraz osoby zatrudnione przez co najmniej 5 lat na stanowisku legislatora lub specjalisty do spraw legislacji w urzędzie organu władzy państwowej.

Radca Prokuratorii powinien być obywatelem polskim, korzystać w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, ukończyć wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskać tytuł magistra albo studia zagraniczne uznane w Polsce, nie być karanym za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe albo nieumyślne przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, mieć nieskazitelny charakter i swym dotychczasowym zachowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu. W dodatku nie wolno mu dodatkowo dorabiać, podejmując zajęcia, które wzbudzałyby podejrzenie, że jest stronniczy albo byłyby sprzeczne z jego czynnościami służbowymi. Nie wiadomo jaka będzie pensja radcy w Prokuratorii Generalnej. W tej sprawie rząd wyda odpowiednie rozporządzenie. Według projektu rozporządzenia dla radcy zaproponowano wynagrodzenie w wysokości od 4480 do 7290 zł, a dla starszego radcy – od 5290 do 8600 zł.

(źródło: KW/Serwis prawniczy)