Zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719 z późn. zm.) będą wprowadzone ustawą przyjętą przez Sejm 14 marca 2014 r. Obecnie ustawa nowelizująca znajduje się w Senacie.

Nowe rozporządzenie ma zastąpić dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2007 r. w sprawie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 170, poz. 1193 z późn. zm.).

Najważniejsza z proponowanych zmian dotyczy dopuszczenia jedynie trzech, a nie jak dotychczas czterech metod wyliczania adekwatności kapitałowej konglomeratu. Przestanie dopuszczalna być metoda polegająca na obliczaniu adekwatności za pomocą metody opartej na funduszach własnych podmiotu wiodącego konglomeratu.

Rozporządzenie, podążając w tej kwestii za brzmieniem ustawy nowelizującej, podkreśla, że obowiązki związane z obliczaniem rachunku adekwatności kapitałowej i jej sprawozdawczością spoczywają na podmiocie wiodącym konglomeratu.

Zmieniony zostanie także katalog funduszy własnych podmiotów regulowanych, wchodzących w skład konglomeratu. Będą one podzielone na:

- podmioty zaliczane do sektora bankowego,

- podmioty zaliczane do sektora ubezpieczeniowego,

- podmioty zaliczane do sektora usług inwestycyjnych,

- pozostałe podmioty regulowane.

Powyższy podział wynika z tego, że towarzystwa funduszy inwestycyjnych i spółki zarządzające przestaną być, po nowelizacji, zaliczane do sektora usług inwestycyjnych. Będą one wchodzić do kategorii sektora, do którego dany podmiot należy w ramach grupy. Analogicznie rzecz ma się do zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym. W przypadku, gdy dany podmiot nie będzie należał do wyłącznie jednego sektora w ramach grupy, zaliczać się go będzie do najmniej istotnego sektora w ramach grupy.

Źródło: www.rcl.gov.pl,