Zmiany w treści świadectwa są konsekwencją zmian w art. 97 Kodeku pracy, obowiązujących od 21 marca 2011 r. Zgodnie z nowym § 1a rozporządzenia, świadectwo pracy wydawane jest w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca wydaje je w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie. Pracodawca nie musi wydawać świadectwa pracy pracownikowi zatrudnionemu na kilka umów terminowych, zawartych bezpośrednio po sobie w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.
(Dz. U. Nr 251, poz. 1509).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl