Zdaniem Lewiatana, przepisy zostały napisane w sposób niejasny, niespójny i niezgodny z unijną dyrektywą 112, a Ministerstwo Finansów z całą świadomością godzi się, aby spowodowały one szereg niezwykle negatywnych skutków, m.in. poważną destabilizację warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zasadniczym elementem projektu jest odejście od klasyfikacji statystycznych przy identyfikowaniu usług zwolnionych. Wiąże się to z nadaniem nowych nazw tym usługom. Pomimo, że projekt w swych założeniach miał mieć charakter techniczny, ze względu na wady w nim występujące, wywoła o wiele szersze konsekwencje.
Sprzeciw przedsiębiorców budzą w szczególności uregulowania w dwóch obszarach: edukacji i usług finansowych. Ich zdaniem, projekt nie odpowiada przepisom dyrektywy 112 oraz orzecznictwa w zakresie zasad zwolnienia z podatku usług finansowych. Nieprawidłowo zostały zaprojektowane zapisy dotyczące pożyczek, kredytów oraz obrotu wierzytelnościami. - Z niewiadomych powodów Ministerstwo Finansów zdecydowało się na preferencje podatkowe dla kredytów bankowych, kosztem pożyczek. Zaprojektowane przepisy w tym zakresie pozostają w fundamentalnej sprzeczności z Dyrektywą 112. Przyjęcie ustawy w takim kształcie spowoduje po raz kolejny, że polska ustawa o VAT będzie przedmiotem postępowań prawnych przed Komisją Europejską i ETS - piszą autorzy opublikowanej przez PKPP Lewiatan opinii..
Można w niej także przeczytać, że zakresie edukacji Lewiatan w dużym stopniu popiera stanowisko branży firm szkoleniowych, w którym wskazuje się m.in. na fundamentalną sprzeczność proponowanych zapisów projektu ustawy z założeniami programowymi UE oraz MEN dotyczącymi zintegrowanego systemu edukacji, a także na biurokratyczny charakter regulacji usztywniający rynek edukacji.


Opinia Rady Podatkowej PKPP Lewiatan