Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 1873) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 1872) wejdą w życie 6 grudnia 2016 r.

Zmiany wprowadzane przez powyższe rozporządzenia mają na celu uaktualnienie przepisów w związku z wejściem w życie nowych przepisów zmieniających ustawy, w których określone zostały wykroczenia podlegające karze grzywny w drodze mandatów karnych nakładanych przez:

1) funkcjonariuszy Inspekcji Weterynaryjnej - rozszerzono katalog kar w związku ze zmianą ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.);

2) Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa - ograniczono katalog kar w związku ze zmianą wprowadzoną w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1512, z późn. zm.);

3) Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - ograniczono katalog kar w związku ze zmianą wprowadzoną w ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868, z późn. zm.);

4) Inspekcji Ochrony Środowiska - zmodyfikowano katalog kar w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881, z późn. zm.) i ustawy dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) oraz ze zmianami w czterech innych ustawach.