Nowelizacją zlikwidowano komórki organizacyjne w wojskowych prokuraturach garnizonowych: dział prezydialny oraz dział postępowania karnego.
W konsekwencji wprowadzonych zmian do podstawowych zadań wojskowej prokuratury garnizonowej należy:
1) prowadzenie śledztw i dochodzeń własnych, nadzorowanie śledztw i dochodzeń prowadzonych przez inne organy lub im powierzonych:
a) o czyny zabronione wyczerpujące znamiona przestępstwa dla których właściwy jest wojskowy sąd okręgowy (z wyjątkiem zleconych wojskowej prokuraturze garnizonowej do prowadzenia przez wojskowego prokuratora okręgowego),
b) innych, w tym również zleconych do prowadzenia przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego lub wojskowego prokuratora okręgowego;
2) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyganych w pierwszej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
3) planowanie i realizacja kontroli przestrzegania prawa i profilaktyki;
4) załatwianie petycji, skarg, wniosków i meldunków;
5) zbieranie i analiza danych dotyczących stanu przestępczości oraz danych statystycznych (sprawozdania zbiorcze);
6) wykonywanie zadań związanych z systemem informatycznym ProkStat;
7) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych;
8) prowadzenie spraw:
a) organizacyjnych, kadrowych i szkoleniowych,
b) finansowych, administracyjno-gospodarczych i socjalno-bytowych;
9) zapewnienie gotowości mobilizacyjnej i realizacja zadań w tym zakresie;
10) zapewnienie przestrzegania bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w wojskowej prokuraturze garnizonowej;
11) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej.
 

Źródło: www.rcl.gov.pl,