Potrzeba opracowania zmiany rozporządzenia jest podyktowana koniecznością uwzględnienia obecnie obowiązującego stanu prawnego. Chodzi przede wszystkim o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydanie na jej podstawie szeregu rozporządzeń zastępujących akty, na które powoływało się obowiązujące rozporządzenie.
Zmiany w głównej mierze polegają na dostosowaniu obecnych przepisów do zmienionego stanu prawnego (np. kwestie związane z likwidacją dochodów własnych sądów, likwidacją gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy jednostkach budżetowych czy też zasad bankowej obsługi budżetu państwa).
Część zmian polega na dostosowaniu obowiązujących ogólnych zasad do potrzeb sądownictwa (np. zachowanie obowiązku sporządzania kwartalnych ocen przebiegu wykonania zadań w części budżetu państwa odpowiadającej sądom oraz dochodów i wydatków sądów).
Do projektu, w związku ze zmianami rozporządzeń Ministra Finansów dotyczącymi sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzeniem w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych został dołączony przeredagowany załącznik określający odbiorców i terminy przekazywania sprawozdań w części 15 "Sądy powszechne".
Projekt rozporządzenia skierowany jest do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych. 

 Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line