NOWE FUNKCJE
Pojedyncze otwieranie Okna wyboru
Ponowne wywołanie otwartego już raz Okna wyboru powoduje jego uaktywnienie, nie zaś otwarcie kolejnego Okna wyboru. Funkcja ta dotyczy również okien Roczniki i Najnowsze.

Szybkie zamykanie panelu zadań
Dostępne za pomocą ikony pinezki.
Dzięki tej funkcji panel zadań zostaje ukryty, a np. tekst aktu wyświetla się na całym ekranie.


Sortowanie zakładek wg nazwy
Dostępne pod prawym przyciskiem myszy w menu zakładki w zarządzaniu zakładkami. Funkcja ta umożliwia sortowanie zakładek zarówno wg nazwy, jak i wg kolejności dodania.


Zaznaczanie wszystkich elementów na liście
Za pomocą klawiszy skrótu CTRL+A można zaznaczać wszystkie elementy na liście dokumentów. Z kolei klawiszami skrótu CTRL+SHIFT+A można odznaczać wszystkie elementy na liście.


Funkcje na pasku narzędzi w oknie podglądu
W oknie podglądu są widoczne wszystkie funkcje dostępne dla tekstu oraz listy. Dotychczas funkcje w oknie podglądu były dostępne w ograniczonym zakresie.


Szybkie otwieranie fragmentu dokumentu
Za pomocą podwójnego kliknięcia w oknie tekstu aktu jest możliwe otwieranie jego fragmentu (np. artykułu).


Dodatkowe opcje
Udostępniliśmy dodatkowe opcje w menu Opcje:
- w części Ogólne - jako możliwość ukrycia zakładek nawigacyjnych oraz panelu zadań
- w części Wydruk, zapis... dodatkowe opcje - jako możliwość zapisu, drukowania i kopiowania dokumentu z lub bez informacji o zmianach, linkach pod jednostkami oraz przypisów.


Zamykanie wszystkich okien
Zamknięcie wszystkich otwartych okien w programie jest dostępne:
- z menu Okna,
- w oknie „Lista otwartych okien”,
- za pomocą klawiszy skrótu CTRL+SHIFT+X.

AKTY PRAWNE
Lista kodeksów i ustaw podatkowych
Na listach kodeksów i ustaw podatkowych dokonaliśmy podziału na kodeksy Obowiązujące i Pozostałe.


Skróty w oknie wersji jednostki i informacji o jednostce
W oknie wersji jednostki i informacji o jednostce dodaliśmy obsługę skrótów klawiszy.


Tytuł notatki dla aktów
W domyślnym tytule notatki dodawanej do aktu prawnego dodaliśmy początek tytułu aktu.


WYKŁADNIA
Uwagi przy orzeczeniach
W metrykach i tekstach orzeczeń zamieściliśmy informację z uwagami, np. o częściowej nieaktualności tezy.

Powołanie glos przy orzeczeniu
Zamieściliśmy informacje o glosach w tekście orzeczenia. Ponadto w porównaniu do poprzedniego interfejsu programu LEX poprawiliśmy sposób przejścia do tekstu glosy. W przypadku gdy glosa (lub inna publikacja) posiada tekst, wówczas jest możliwy bezpośredni jego podgląd z linku, bez konieczności przechodzenia przez listę tez.


Relacje orzeczenia – publikacje
Dotychczasowe relacje orzeczenia – tezy z piśmiennictwa zostały zastąpione relacjami orzeczenia – publikacje.

BIBLIOGRAFIA PAN
Bibliografia PAN, przejście praca zbiorowa - zawartość pracy zbiorowej
Umożliwiliśmy przejście z artykułu do pełnej informacji o pracy zbiorowej, jak również z pracy zbiorowej do listy zawartych w niej artykułów.


POZOSTAŁE FUNKCJE
Informacje o skrótach klawiszy
W dymkach przy ikonach dodaliśmy informacje o klawiszach skrótu.


Umieszczenie menu kontekstowego
Poprawiliśmy umieszczenie menu kontekstowego, np. w oknie tekstu.

Lista otwartych okien
Zmieniliśmy kontrolkę listy w oknie „lista otwartych okien”. Zlikwidowaliśmy w ten sposób problem z nieaktywnym obszarem poza tytułem.

Rozbudowa zawężania na mieszanej liście
Rozbudowaliśmy zawężanie na mieszanej liście, np. na podręcznej liście.

Zablokowanie zmiany postaci w zaformatowanym oknie tekstu
Zablokowaliśmy zmianę postaci w zaformatowanym oknie tekstu.

Zmiana działania filtrów bez włączonego zakresu
Zmieniono sposób działania filtrów dla kryteriów z możliwym zakresem „od” „do”. Bez włączonego zakresu obecnie są wyszukiwane dokumenty spełniające dokładnie kryteria, a nie wg dotychczasowej zasady od „najwcześniejszego do najpóźniejszego”.
Dla przykładu, wcześniej po wpisie w pozycji nr 10 były znajdywane wszystkie akty od nr 10 z roku 1918 do nr 10 z bieżącego roku. Obecnie są znajdywane tylko akty z numerem 10.

Wybrane elementy spisu treści w pełnym oknie
W panelu spisu treści dodaliśmy ikonę umożliwiającą podgląd wybranych elementów w nowym oknie.


Wklejanie słów do słownika
Poprawiliśmy wklejanie wielu słów do słownika, obecnie nie są one „sklejone” tylko podzielone domyślnym operatorem.

Słownik w Nowościach
Poprawiliśmy działanie słownika w Nowościach.

Okno PDF
Dodano możliwość zapisywania pliku w oknie PDF.

Pagina dla wydruku
Zmieniliśmy paginę przy wydruku aktu prawnego. Obecnie jest widoczny początek tytułu aktu prawnego.

Drukowanie i zapisywanie w słowniku angielsko-polskim
Umożliwiamy drukowanie i zapisywanie w słowniku angielsko-polskim.

Działanie Kalendarium
Przyspieszyliśmy otwieranie Kalendarium.

Oznaczenia daty głównej w Kalendarium
Data główna w Kalendarium jest oznaczona na zielono.

Informacja o przeprowadzanej aktualizacji
W instalatorze dodaliśmy informację o przeprowadzanej aktualizacji.

Kończenie pracy wersji sieciowej programu LEX
Dodaliśmy mechanizm umożliwiający kończenie pracy wersji sieciowej programu, kiedy administrator wykonuje jego aktualizację.

Rozmiar okna instalatora
Dodaliśmy możliwość przeskalowania okna instalatora.