Rozporządzenie określa tryb i sposób działania zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny, tryb i sposób zgłaszania propozycji zadań wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny, ich przygotowania, przechowywania oraz przekazywania komisjom egzaminacyjnym do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 31 grudnia 2013 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl,