Znowelizowane przepisy ustawy o podatku akcyzowym wprowadziły ułatwienie dla podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowych transakcji związanych z obrotem samochodami osobowymi. W dotychczasowym stanie prawnym tylko naczelnik urzędu celnego wydawał dokument potwierdzający zapłatę akcyzy od niezarejestrowanego na terenie kraju samochodu osobowego lub dokument, który potwierdzał brak obowiązku zapłaty tego podatku. Dokument ten, niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji wydawany był oddzielnie dla każdego nabywanego samochodu. W przypadku działających w Polsce przedstawicieli poszczególnych marek samochodowych, którzy sprowadzali hurtowe ilości pojazdów, sprzedawanych następnie za pośrednictwem autoryzowanych salonów, liczba pojedynczych dokumentów wydawanych przez urzędy celne sięgała wielu tysięcy, co stanowiło znaczne utrudnienie w funkcjonowaniu tych urzędów.
Zgodnie z wchodzącymi w życie 1 września 2010 r. regulacjami, wprowadzonymi ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 151, poz. 1013), podmioty prowadzące sprzedaż nabytych wewnątrzwspólnotowo nowych samochodów na rzecz wyspecjalizowanych salonów, z którymi mają podpisane długoterminowe umowy, mogą przekazywać im kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku akcyzowego na terytorium kraju, zamiast jego oryginału. Kopia ta powinna zawierać oświadczenie, że podmiot ją wystawiający jest w posiadaniu oryginału dokumentu. W takim przypadku, salon sprzedaży zobowiązany został dołączyć, do faktury wystawianej nabywcy samochodu, oświadczenie, że posiada kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy. Faktura z tym oświadczeniem będzie stanowić podstawę do dokonania przez kupującego rejestracji samochodu.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line