Obowiązujące obecnie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego opisujące kwestię zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej wywołują w praktyce wątpliwości interpretacyjne. Wpływa to zarówno na szybkość, jak i skuteczność prowadzonej egzekucji sądowej i administracyjnej. Dlatego też ustawodawca postanowił znowelizować w tym zakresie regulację ustawową – dokonał tego ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 ze zm.).

Najważniejsza zmiana wprowadzana przez tę ustawę polega na odejściu od dotychczasowego sądowego modelu rozstrzygania o zbiegu egzekucji i wprowadzeniu w jego miejsce modelu ustawowego, na podstawie którego to przepisy ustawowe mają wskazywać, który organ egzekucyjny będzie właściwy w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów kodeksowych w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego z mocy ustawy właściwym do dalszego prowadzenia egzekucji będzie ten organ sądowy lub administracyjny, który dokonał zajęcia jako pierwszy. Jeżeli mimo tej zasady nie można wskazać właściwego organu, dalsza egzekucja będzie należeć do tego organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie. Zostanie utrzymana wprowadzona już wcześniej zasada, że wyjątkowo w przypadku zbiegu z egzekucją sądową egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego UE albo zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w przepisach ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289 ze zm.), organem właściwym do prowadzenia dalszej egzekucji będzie zawsze administracyjny organ egzekucyjny.

Zbieg egzekucji nie będzie wstrzymywał czynności egzekucyjnych. Obowiązkiem komornika będzie zawiadomienie stron, uczestników postępowania i egzekucyjnego organu administracyjnego o zachodzącej podstawie przekazania egzekucji sądowej administracyjnemu organowi egzekucyjnemu

W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej nie będzie również konieczności wystawienia dalszego tytułu wykonawczego w razie przejęcia egzekucji przez administracyjny organ egzekucyjny. W takiej sytuacji komornik przekaże organowi administracyjnemu odpisy tytułu wykonawczego i innych niezbędnych dokumentów. Będzie mógł również użyć w tym zakresie wydruku weryfikacyjnego z systemu teleinformatycznego. Obowiązkiem komornika będzie dodatkowo przekazanie organowi administracyjnemu wyegzekwowanych kwot, które nie zostały jeszcze przekazane wierzycielowi oraz zwrot wierzycielowi niewykorzystanych zaliczek.

Analogiczna regulacja znajdzie się w ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.). Obowiązki w tym zakresie administracyjnego organu egzekucyjnego będą odpowiadać obowiązkom komornika sądowego.

Nowelizacja doprecyzowuje obowiązki pracodawcy w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzenia za pracę. Jeżeli w takim przypadku wysokość wynagrodzenia nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich egzekwowanych należności, pracodawca przekaże kwotę temu organowi egzekucyjnemu, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a jeżeli nie można w taki sposób ustalić pierwszeństwa – temu organowi administracyjnemu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie. Pracodawca będzie musiał również zawiadomić organy egzekucyjne o występującym zbiegu egzekucji. Podobne obowiązki zostaną nałożone na bank, w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej wierzytelności z rachunku bankowego, a także na podmiot prowadzący działalność maklerską – przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych.

Nowa regulacja zacznie obowiązywać z dniem 8 września 2016 r.