Według Urzędu Zamówień Publicznych, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (udzielenie zamówienia publicznego) nie stanowi elementu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. nie jest czynnością w postępowaniu. Postępowanie o udzielenie zamówienia (zgodnie z definicją wprowadzoną do ustawy Prawo zamówień publicznych) kończy się bowiem wyborem najkorzystniejszej oferty, a w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowaniem postanowień umowy. W związku z tym, osoba, która podpisała umowę ze strony zamawiającego, a która nie dokonywała żadnych czynności w postępowaniu, nie jest zobowiązana do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (czyli oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania).
Celem regulacji art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jest stworzenie gwarancji zachowania przez osoby dokonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia bezstronności i obiektywizmu, co również wiąże się z zachowaniem zasady równego traktowania wykonawców. Oznacza to, iż wynik prowadzonego postępowania nie może być uzależniony od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych, wynikających z relacji zachodzących pomiędzy wykonawcami a osobami prowadzącymi postępowanie. Jak wskazano w opinii UZP, celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, i z którym może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Cel ten realizuje się już z chwilą zawiadomienia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty i zamieszczeniu stosownej informacji na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty rozpoczyna bieg terminu do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż w odniesieniu do zawarcia umowy jako czynności wtórnej w stosunku do czynności wyboru najkorzystniejszej oferty odpadają przesłanki zastosowania art. 17 ust. 1 i 2 ustawy, albowiem na tym etapie wykonawca, z którym ma być zawarta umowa jest już znany i nie występują zagrożenia, o których mowa powyżej, a które mogłyby rodzić wątpliwości co do prawidłowości wyniku postępowania.

Opinia prawna (interpretacja) Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a obowiązku złożenia oświadczenia (ZP-11) o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (art. 17 ust. 2 ustawy PZP).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line