Celem projektowanej nowelizacji jest ochrona praw konsumentów i uchronienie ich przed narzucaniem im przez kontrahentów dodatkowych zobowiązań, które nie są konieczne dla wywiązania się przez konsumenta z zawartej umowy. Strona dominująca nie będzie mogła narzucać dodatkowych zobowiązań, wykraczających poza istotę stosunku kredytowego (rozumianego jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, terminowość i oprocentowanie).|
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) proponuje się dodać art. 75b, zgodnie z którym w przypadku kredytu zabezpieczonego hipotecznie udzielonego w walucie obcej, denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej, do przeliczenia spłaty rat kredytu, jego części lub całości, należałoby stosować średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień spłaty. Do przeliczenia wypłaty transzy lub całości kredytu należałoby stosować kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego wypłatę.
Ponadto proponuje się dodać art. 75c, zgodnie z którym spłata rat kredytu zabezpieczonego hipotecznie, udzielonego w walucie obcej, denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej, jego części lub całości, mogłaby być dokonywana w tej walucie. Przepisu art. 75b wówczas nie stosowałoby się.
Przepisy art. 75b i 75c miałyby mieć zastosowanie również do umów zawartych, a nie wykonanych w dniu wejścia w życie niniejszej nowelizacji.
Minister gospodarki skierował projekt do konsultacji międzyresortowych i społecznych.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 6 grudnia 2010 r.