Izba zaznacza, że wykonawcy biorący udział w postępowaniu mają prawo oczekiwać, że ocena, czy spełniają warunki udziału w postępowaniu, zostanie dokonana wyłącznie w odniesieniu do wyartykułowanych w SIWZ wymagań zamawiającego. Trzeba podkreślić zasadnicze reguły, którymi zobowiązany jest kierować się zamawiający dokonując badania i oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Przede wszystkim - nie wolno mu dokonywać oceny w sposób dowolny, lecz jedynie na podstawie sformułowanych w SIWZ zasad i wymagań, co służy realizacji, wyrażonej w art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji, a także związanej z nimi zasady transparentności postępowania.
(KIO 1735/11, KIO 1736/11)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line