Projekt przewiduje podwyższenie progu zastosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych do 30.000 euro i w konsekwencji zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w przepisach, które odwołują się do obecnej kwoty 14.000 euro., warunkującej dotychczas stosowanie ustawy p.z.p.

Ponadto, projekt zawiera zmiany postulowane przez Prezesa UZP wychodzące naprzeciw oczekiwaniom udzielających zamówienia, dotyczące badań naukowych i prac rozwojowych. Zaproponowane w projekcie zmiany sprzyjające poprawie sprawnego udzielania zamówień publicznych dotyczą:

- doprecyzowania wyłączenia stosowania przepisów p.z.p. dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych (art. 4 pkt 3 lit. e),

- rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, w sytuacji, gdy zamówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt 1a),

- wprowadzenia możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju (art. 93 ust. 1b).

Źródło: www.uzp.gov.pl,