Stosownie do treści tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
W związku z zamianą nieruchomości gruntowej na inną nieruchomość gruntową, która dokonana została przed upływem pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 8 ustawy o PIT, powstanie obowiązek podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. W sytuacji jednak, jeżeli otrzymany przez podatnika przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze zamiany działek zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, w tym na nabycie w drodze tej zamiany działki, stanowiącej grunt pod budowę budynku mieszkalnego, można skorzystać z ulgi określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 grudnia 2011 r., sygn. IPTPB2/415-557/11-2/AKr.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line