W projektowanym rozporządzeniu zakłada się zmianę w zakresie obciążania zamawiających kosztami postępowania odwoławczego. W związku z uwzględnieniem odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą, zamawiający zobowiązany będzie zwrócić odwołującemu równowartość kwoty wpisu oraz uzasadnione koszty strony.
W projekcie planowana jest również zmiana obowiązującej na gruncie dotychczasowych przepisów wykonawczych zasady proporcjonalnego obniżania kosztów w zależności od liczby łącznie rozpoznawanych odwołań. Nowa zasada przewiduje rozliczanie kosztów postępowania w odniesieniu do każdego z odwołań skierowanych do łącznego rozpoznania.
Projekt nie przewiduje natomiast zmian w zakresie wysokości wpisu od odwołania. Wpis zostanie zaliczony do kosztów postępowania odwoławczego. Wpis obejmować będzie w szczególności: wynagrodzenia, wydatki i opłaty Urzędu Zamówień Publicznych związane z organizacją i obsługą postępowań odwoławczych, archiwizacją dokumentów oraz szkoleniami członków Krajowej Izby Odwoławczej, przygotowującymi do należytego rozpoznawania odwołań, wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych przez biegłych i tłumaczy, koszty przeprowadzenia innych dowodów w postępowaniu odwoławczym.
Do innych kosztów postępowania odwoławczego zaliczone będą koszty związane z dojazdem na wyznaczoną rozprawę lub rozprawy (posiedzenie lub posiedzenia) Krajowej Izby Odwoławczej oraz z wynagrodzeniem pełnomocników, jednak nie wyższym niż kwota 3.600 zł.
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 198 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Projekt został opracowany w celu dostosowania przepisów wykonawczych do regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line