Projekt nowelizacji wprowadza możliwość wypłaty zaliczek producentom rolnym, dotkniętym m.in. skutkami powodzi, na wsparcie inwestycji mających na celu przywracanie potencjału produkcji rolnej.
Te inwestycje będą realizowane w ramach działania pod nazwą przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych. Zostało ono włączone do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Producenci rolni, uprawnieni do pomocy z tego działania, składając wniosek o taką pomoc, będą mogli w nim od razu wystąpić o zaliczkę. Środki finansowe na wypłaty zaliczek będą pochodzić Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.
Rząd proponuje się, aby znowelizowana ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia. Wtedy potencjalni beneficjenci będą mogli jak najszybciej otrzymać zaliczki.