Z dniem 17 lipca 2010 r. wejdzie w życie ustawa z 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 106, poz. 671).
Nowelizacja dotyczy przede wszystkim spółek prawa handlowego zawiązanych przed 1 września 1939 r., które uczestniczą w obrocie gospodarczym powołując się na odpisy, wyciągi, zaświadczenia pozyskane z rejestru handlowego, zawierające niezgodne z rzeczywistością dane. Zaistniała sytuacja ma negatywny wpływ m.in. na pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
Nowa regulacja ma na celu ograniczenie możliwości posługiwania się dokumentami z dawnego rejestru do celów innych niż rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z treścią ustawy zmieniającej, dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych zachowają moc do dnia 31 grudnia 2013 r.
Ustawa poszerza kompetencje sądów rejestrowych w zakresie kontroli prawidłowości reaktywowania działalności dawnych spółek. Wprowadzone zostają instrumenty prawne, umożliwiające sądową kontrolę prawidłowości uchwał podejmowanych przez wspólników i organy tych spółek, zarówno pod względem ich zgodności z prawem, umową (statutem) spółki, dobrymi obyczajami, jak również interesem wspólników/akcjonariuszy, a nawet osób trzecich i w konsekwencji - wyeliminowanie wadliwych uchwał z obrotu prawnego.
Rozszerzeniu ulegają uprawnienia prokuratury w zakresie zaskarżania uchwał spółek handlowych zawiązanych przed 1 września 1939 r. Prokuratorzy będą brać również udział w części postępowań rejestrowych.
Wejście w życie ustawy ma się przyczynić do zwiększenia pewności obrotu gospodarczego.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line