Jednakże prawo to sprzeciwia się przepisom krajowym, które nakładają inne sankcje za promocję loterii prowadzonych w Szwecji bez zezwolenia, niż za promocję loterii prowadzonych poza granicami tego państwa członkowskiego. Szwedzkie ustawodawstwo w zakresie zakładów wzajemnych, zastrzegając prawo prowadzenia gier pieniężnych dla podmiotów posiadających zezwolenia, wykonujących swą działalność pod ścisłą kontrolą organów publicznych zakazuje, w celu ochrony konsumentów przed niebezpieczeństwem oszustw i przestępczości, promowania w Szwecji loterii prowadzonych poza granicami tego państwa członkowskiego.

Otto Sjöberg i Anders Gerdin byli redaktorami naczelnymi i wydawcami odpowiednio dzienników Expressen i Aftonbladet. W okresie od listopada 2003 r. do sierpnia 2004 r. opublikowali w kolumnach sportowych swych gazet skierowane do szwedzkiego odbiorcy reklamy loterii oferowanych na stronach internetowych spółek Expekt, Unibet, Ladbrokes i Centrebet, mających siedziby na Malcie i w Zjednoczonym Królestwie. W związku z tą działalnością, zakwalifikowaną jako przestępstwo określone w szwedzkiej ustawie dotyczącej zakładów wzajemnych, każdy z nich został skazany na grzywnę wynoszącą 50 dziennych stawek grzywny po 1 000 SEK (ok. 100 EUR).

Svea hovrätt (sąd apelacyjny w Sztokholmie), do którego należy wydanie rozstrzygnięcia w sprawie apelacji wniesionych przez O. Sjöberga i A. Gerdina od skazujących ich wyroków, zastanawia się nad zgodnością z prawem wspólnotowym aktów prawnych, na których oparte zostały te wyroki skazujące, a w szczególności przepisów ustanawiających kary mające zastosowanie w przypadku promowania w Szwecji gier prowadzonych poza tym państwem członkowskim.

W przedłożonej opinii rzecznik generalny Yves Bot stwierdził przede wszystkim, zgodnie z dotychczasową linią orzeczniczą Trybunału , że zakaz promocji gier przez Internet oferowanych przez spółki mające siedzibę w innych państwach członkowskich może zostać uznany za uzasadniony celem walki z oszustwami i z przestępczością. W konsekwencji, prawo wspólnotowe nie sprzeciwia się szwedzkim przepisom zastrzegającym prawo prowadzenia gier pieniężnych dla podmiotów posiadających zezwolenia, wykonujących swą działalność pod ścisłą kontrolą organów publicznych. Następnie rzecznik generalny przypomniał, że chociaż państwo członkowskie ma prawo ograniczyć działalność związaną z grami pieniężnymi na swoim terytorium, środki, które podejmuje w tym celu nie powinny być dyskryminujące.

Tymczasem w rozpatrywanej sprawie, choć szwedzkie ustawodawstwo zakazuje bez rozróżnienia promocji gier pieniężnych prowadzonych za granicą oraz promocji gier pieniężnych prowadzonych na terytorium krajowym bez zezwolenia, różne są kary przewidziane w przypadku naruszenia tego zakazu. I tak, podczas gdy wobec osób, które reklamują gry prowadzone za granicą przewidziane są kary grzywny i pozbawienia wolności do sześciu miesięcy, osoby promujące gry prowadzone w Szwecji bez zezwolenia nie podlegają równoważnym sankcjom karnym, lecz tylko karom administracyjnym.

Rzecznik generalny stwierdził, że prawo wspólnotowe sprzeciwia się przepisom krajowym, zgodnie z którymi ten, kto promuje udział w grach przez Internet prowadzonych przez spółkę mającą siedzibę w innym państwie członkowskim podlega sankcjom karnym, podczas gdy ten, kto promuje udział w takich grach prowadzonych bez zezwolenia na terytorium krajowym nie podlega takiej karze.