Chodzi przede wszystkim o implementację przepisów dyrektywy Rady 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L Nr 220, s. 32).
Dodany nowelizacją art. 114a k.k. wprowadza wymóg uwzględniania w postępowaniu karnym zapadłych w innych państwach członkowskich UE wyroków skazujących. Zasada ta może być wykorzystana np. do ustalenia recydywy. Wymóg uwzględniania nie ma charakteru bezwzględnego, przepis art. 114a przewiduje bowiem sytuacje, w których organ polski nie będzie musiał uwzględniać orzeczenia zagranicznego - m.in. jeśli wyrok dotyczy czynu nie będącego przestępstwem zgodnie z prawem polskim, albo orzeczono w nim karę nieznaną polskiemu kodeksowi karnemu.
Zgodnie z nowelizacją, wyroki skazujące zapadłe w państwach członkowskich, nie będą mogły być uwzględniane przy orzekaniu wyroku łącznego (art. 92a k.k.), dlatego, że zgodnie z dyrektywą wyroki zagraniczne nie powinny być w żaden sposób naruszane przez państwo prowadzące nowe postępowanie, a orzeczenie wyroku łącznego mogłoby właśnie wiązać się z takim naruszeniem, poprzez modyfikację kar orzeczonych w wyrokach podlegających łączeniu.
W kodeksie pojawi się także art. 107a k.k., stanowiący, że w odniesieniu do wyroków wydanych w państwach członkowskich UE należy stosować instytucję zatarcia skazania zgodnie z systemem prawnym państwa, w którym zapadł wyrok. Zastosowanie w takim przypadku zasad wynikających z k.k. mogłoby stanowić naruszenie wyroku zagranicznego i przez to byłoby niezgodne z przepisami wymienionej wyżej dyrektywy.
Ustawa zmienia także k.p.k. - wprowadza do niego m.in. art. 213 § 2a, z którego wynika, że organ prowadzący postępowanie nie ma obowiązku aktywnego poszukiwania informacji na temat ewentualnej karalności danej osoby za granicą, ale jeżeli już taką informację z jakiegoś źródła uzyska, to zostaje zobligowany do jej sprawdzenia i w razie potrzeby uwzględnienia takiego wyroku w postępowaniu.
(Dz. U. Nr 48, poz. 245)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line