Nowa ustawa określa zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji spółki osobowej, albo przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, i skutkujących osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo dominacji nad podmiotem podlegającym ochronie.

Przyjęte rozwiązania obejmą spółki, których listę określi Rada Ministrów w rozporządzeniu. O włączeniu do wykazu ma rozstrzygać m.in. udział podmiotu w rynku oraz skala prowadzonej działalności. Ochroną będą mogły być objęte przedsiębiorstwa prowadzące działalność w strategicznych obszarach gospodarki, m.in. przesył gazu i prądu, wytwarzanie prądu, produkcję, magazynowanie i przechowywanie benzyn i oleju napędowego, produkcję chemikaliów, nawozów i uzbrojenia, a także działalność w sektorze telekomunikacji. Inwestorzy będą mieli obowiązek zawiadomienia ministra skarbu państwa o zamiarze dokonania transakcji, w wyniku której nastąpi przejęcie kontroli lub uzyskanie istotnego udziału w spółce podlegającej ochronie. W przypadku rzeczywistego i dostatecznie poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego minister będzie mógł sprzeciwić się transakcji. Decyzję w tej sprawie będzie musiał wydać w ciągu 90 dni. Powstanie Komitet Konsultacyjny, który będzie przedstawiał ministrowi rekomendacje w sprawie poszczególnych transakcji. W skład komitetu będzie wchodzić 17 przedstawicieli m.in. ministerstw: spraw zagranicznych i wewnętrznych, obrony, gospodarki, skarbu państwa i rolnictwa, służb wywiadu i kontrwywiadu, dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Nowa ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia - 1 października 2015 r.

  Igor Postuła
Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa>>>