Dzięki nowelizacji (Dz.U. poz. 1186) zażalenie będzie przysługiwało na:
- postanowienie sądu o cofnięciu wyznaczenia obrońcy z urzędu, wyznaczonego w związku z tzw. prawem ubogiego,
- zarządzenie prezesa sądu lub postanowienie sądu o odmowie ponownego wyznaczenia obrońcy z urzędu na wniosek oskarżonego - na zarządzenie zażalenie przysługuje do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, jeśli natomiast odmowa nastąpiła w formie postanowienia sądu - zażalenie przysługuje do równorzędnego składu,
- zarządzenie prezesa sądu lub postanowienie sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu w sytuacji wystąpienia przesłanek obrony obligatoryjnej - również do sądu właściwego do rozpoznania sprawy lub składu równorzędnego,
- na decyzję (zarządzenie lub postanowienie) o odmowie wyznaczenia pełnomocnika z urzędu dla wnioskującej o to strony innej niż oskarżony.

Impulsem do wprowadzenia w Kodeksie postępowania karnego powyższych zmian był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 października 2013 r., sygn. akt K30/11, w którym Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy art. 81 § 1 i art. 78 § 1 k.p.k. w zakresie, w jakim nie przewidują zaskarżalności przewidzianych w nich decyzji o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu dla oskarżonego i o cofnięciu wyznaczenia obrońcy z urzędu.

Oprócz zmian w Kodeksie postępowania karnego nowelizacja wprowadza również analogiczną zmianę w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, przyznając prawo do wniesienia do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, zażalenia na zarządzenie prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu.

Zmiany w obu kodeksach wejdą w życie z dniem 17 września 2015 r.

LEX Navigator Postępowanie Karne>>>