Termin dla osób, które nie muszą odbywac aplikacji ustalono na 14 lipca 2012 r. pomimo, iż wypada w sobotę - dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy - jako termin prawa materialnego, nie podlega wydłużeniu do dnia 16 lipca 2012 r., stosownie do art. 57 § 4 k.p.a. - informuje ministerwstwo.
Opłata egzaminacyjna wynosi 1125,00 zł. Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin radcowski”.
Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy dołączyć:
I. w przypadku osób, które odbyły aplikację radcowską:
•    zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej,
•    oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski.
II. w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych:
•    kwestionariusz osobowy,
•    życiorys,
•    oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski,
•    3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
•    kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej
A także w zależności od przesłanek uprawniających do przystąpienia do egzaminu:
•    dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
•    dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora,
•    zaświadczające dokumenty, które udowodnią co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
•    dowody na 5-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, w tym zaświadczenie kierownika urzędu,
•    dokumenty zaświadczające o zdaniu egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego,
•    dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Źródło::MS