Zbigniew Mrowiec po raz pierwszy dołączył do grona partnerów DB w 2002 roku. Objął pozycję szefa praktyki prawa papierów wartościowych. Zbigniew Mrowiec reprezentował wiele polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w trakcie procesu wprowadzania akcji na GPW. Mec. Mrowiec doradzał m.in. pierwszej zagranicznej spółce notowanej na GPW oraz doradzał podczas pierwszego wycofania spółki publicznej z GPW.

W 2004 został powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i odszedł z kancelarii. W KPWiG odpowiedzialny był za departament prawny. W ramach swojej pracy w KPWiG współtworzył nowe Ustawy dotyczące rynku kapitałowego, które od października 2005 zastąpiły Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Mowa tu o nowej konstytucji rynku kapitałowego, w skład której wchodzą: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("ustawa o ofercie i spółkach"). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("ustawa o obrocie"). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym ("ustawa o nadzorze")

Założenia dotyczące funkcjonowania tego rynku zawarte zostały w dyrektywach Parlamentu Europejskiego, a zwłaszcza w tzw. Dytektywie MIFID (Directive of Markets in Financial Instruments). Wprowadzone regulacje stwarzają nowe możliwości dla uczestników rynku, zwłaszcza inwestorów i emitentów. Dopuszczają m.in. powstawanie alternatywnych systemów obrotu, zawierania transakcji bezpośrednich oraz umów cywilno-prawnych.

Dokładną analizę nowej konstytucji rynku kapitałowego mogą Państwo znaleźć w artykule Aleksandra Chłopeckiego w numerze 11/2005 Przeglądu Prawa Handlowego. Aleksander Chłopecki pisze, m.in.: „W/w ustawy (…) stanowią kolejny przykład regulacji uchwalanych w wielkim pośpiechu "pod presją" regulacji unijnych, bez możliwości merytorycznej dyskusji, nawet w podstawowych sygnalizowanych tu kwestiach. Na presję regulacji unijnych nakładało się rozproszenie kompetencji tworzenia projektu między formalnie upoważnione do reprezentowania rządu w parlamencie Ministerstwo Finansów a faktycznie przygotowującą projekt Komisję Papierów Wartościowych i Giełd”.

 

Więcej szczegółów znajdą Państwo w treści artykułu i na stronach internetowych Przeglądu Prawa Handlowego.

Źródło: (KW/Dewey Ballantine/GPW/PPH)

www.deweyballatine.com

www.pph.pwp.pl