Projekt nowelizacji ustawy ma wdrażyć przepisy prawa unijnego (chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z marca 2009 r.) dotyczące systemów gwarantowania depozytów oraz terminu wypłaty. Dyrektywa wprowadziła obowiązek podwyższenia sumy gwarantowanej do wypłaty oraz zniesienia udziału własnego.
Implementację dyrektywy podzielono na dwa etapy: w pierwszym etapie dokonano zmian w ustawie z 23 października 2008 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw oraz w 2009 r. poprzez nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy Prawo bankowe.
Drugim etapem wypełniania obowiązku dostosowawczego jest projekt tej nowelizacji ustawy. Zawarto w nim przepisy określające, że wypłata odpowiednio zweryfikowanych roszczeń deponentów banku odnoszących się do depozytów, które są niedostępne, nastąpi w terminie 20 dni roboczych, licząc od:
- daty ustalenia, że bank z powodu zaistniałej sytuacji nie jest w stanie spłacić depozytów i nie będzie mógł ich spłacić w terminie późniejszym,
- wydania przez sąd decyzji, której skutkiem jest zawieszenie roszczeń deponentów wobec banku, o ile decyzja ta została wydana przed okolicznościami wskazanymi wyżej.
Nowe przepisy zakładają również podwyższenie maksymalnej stawki funduszu środków gwarantowanych o 0,15 punktu procentowego. W ten sposób zagwarantowany zostanie odpowiedni poziom zasobów BFG. Ma to bezpośredni związek z przepisem, na podstawie którego w projekcie nowelizacji ustawy zapisano podniesienie kwoty gwarantowanej do 100 tys. euro. Wyższy poziom gwarancji powinien pozytywnie wpłynąć na zwiększenie zaufania do sektora bankowego osób fizycznych oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.