Prezydent RP podpisał 1 marca 2010 r ustawę z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, która m.in. wprowadza do Kodeksu cywilnego kolejne przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane. Nowelizacja m.in. eliminuje możliwość wyłączenia albo ograniczenia w drodze czynności prawnej prawa wykonawcy do żądania od inwestora gwarancji zapłaty za roboty budowlane oraz czyni bezskutecznym odstąpienie inwestora od umowy spowodowanym żądaniem wykonawcy przedstawienia gwarancji zapłaty.
Prawodawca zamierza tym samym zapobiegać nowym procesom sądowym o zwrot należnej zapłaty za wykonaną pracę oraz o zwrot nakładów finansowych na materiały wykorzystane w trakcie jej wykonywania. Warto podkreślić, że znaczna część przepisów ma charakter bezwzględnie obowiązujący.
Ustawa zmieniająca stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2006 r., K 47/04 (Dz. U. Nr 220, poz. 1613), w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z art. 2 Konstytucji RP przepisów art. 4 ust. 4 i 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 1758 ze zm.).
Ustawa zmieniająca wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z art. 3 nowelizacji, ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane utraci moc z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line