Rada Miejska w Kórniku 30 czerwca 2010 r.podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, boisk sportowych oraz obiektów sportowych "Orlik 2012", będących własnością gminy. Do sądu zaskarzył tę uchwałę prokurator rejonowy w Środzie Wielkopolskiej zarzucając jej istotne naruszenie prawa (tj. art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Według tego przepisu organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Zgoda burmistrza i sąsiadów
Uchwała Rady Miejskiej Kórnika została uznana za niezgodą z prawem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Sąd stwierdził, że nakładała ona na właścicieli psów szczegółowych obowiązków dotyczących ich oznakowania, szczepienia, uiszczania opłaty od posiadania psa.  Zakazano też wprowadzania zwierząt domowych na określone tereny i do określonych miejsc.
Uzależniono możliwości utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie wyłączonym z produkcji rolnej od zgody sąsiadów oraz burmistrza.

Wykroczenie poza ustawę
W poddanym sądowej kontroli Regulaminie zamieszczone zostały zagadnienia wykraczające ponad zakres upoważnienia ustawowego o którym stanowi art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - orzekł WSA.
Według WSA również nałożenie na właścicieli nieruchomości obowiązku przekazywania martwych zwierząt lub ich szczątków specjalistycznym firmom stanowi przekroczenie delegacji ustawowej zawartej w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Nałożenie zakazu wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu także stanowi przekroczenie delegacji ustawowej. Stosownie do treści delegacji z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy, w regulaminie określa się obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że przyznaje on radzie gminy kompetencję do szczegółowego określenia wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w taki sposób, aby pobyt tych zwierząt na terenach przeznaczonym do wspólnego użytku nie był uciążliwy i nie stanowił zagrożenia dla przebywających tam osób oraz nie spowodował zanieczyszczenia tych miejsc.
Wyrok WSA w Poznaniu z 16 listopada 2011 r. sygnatura akt: IV SA/Po 672/11