Podlaski i Białostocki oddział NFZ ogłosiły w 2012 roku konkursy na przeprowadzenie badań profilaktycznych raka piersi, które miały trwać dwa lata.  Wartość kontaktów wynosiła niespełna 50 tys. zł każdy.
W pierwszym wypadku nadesłano sześć ofert. Dwie z nich znalazły się na pierwszym miejscu, oferta Geneve Trust sp. z oo. z Gdańska uplasowała się na trzecim miejscu. I ta oferta nie została wybrana.
Firma odwołała się od tej decyzji do prezesa NFZ, ale organ nie zmienił zdania. Geneve Trust uważała, że w konkursie nie zastosowano jednolitych kryteriów oceny ofert, a postępowanie w sprawie nie było jawne. Prezes NFZ w odpowiedzi stwierdził, że o miejscu w rankingu decydowała punktacja i wybrano filmy oferujące niższe ceny, które zebrały więcej punktów za swoje usługi. Zdaniem prezesa NFZ im niższe będą ceny usług tym więcej kobiet będzie mogło skorzystać z badań mammograficznych. Jednak NFZ nie udostępnił dokumentów pozostałych oferentów do wglądu, argumentując ochrona danych osobowych i ewentualnym naruszeniem prawa konkurencji.
Te decyzję spółka Geneve zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Powołała się przy tym na art.134 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mówiącym o równym traktowaniu stron. Według tego przepisu Fundusz jest obowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

Ponadto zdaniem skarżącej spółki NFZ złamał zasady postępowania administracyjnego nie badając dogłębnie sprawy i nie wyjaśniając wątpliwości natury merytorycznej.
- Argumentacja prezesa NFZ jest chybiona – mówił na rozprawie pełnomocnik skarżącej, adwokat Przemysław Trzeciak. – NFZ mianuje się sędzia we własnej sprawie: sam podejmuje decyzje i sam ocenia, czy jest ona trafna, stosując przy tym niejasne kryteria oceny.
W wyniku takiej procedury, ani skarżąca spółka ani nawet sąd nie są w stanie stwierdzić, czy konkurs został przeprowadzony prawidłowo, czy suma punktów uzyskana przez innych oferentów jest wyższa, czy niższa od otrzymanych przez Geneve Trust.
- NFZ nie musi być obrońcą przedsiębiorców, którzy konkurs wygrali, tak samo jak NFZ nie powinno zasłaniać się ustawą o ochronie danych osobowych – dodał adw. Trzeciak.
WSA w wyrokach z 23 kwietnia br. uwzględnił skargi spółki i uchylił dwie decyzje prezesa NFZ. Sąd uznał, że istotnie trudno zorientować się, jakie kryteria oceny NFZ przyjął dla rozstrzygnięcia konkursu. Prezes NFZ nie wyjaśnił, dlaczego wybrano tych, a nie innych oferentów. Jak liczono punkty za poszczególne usługi.
Strona nie miała wglądu w akta, gdyż odmówiono jej wszelkiej informacji. Zdaniem sędzi Doroty Wdowiak NFZ powinien sporządzić protokół z rozstrzygnięcia komisji konkursowej i ujawnić go innym oferentom. NFZ tego nie uczynił, dlatego WSA dwie decyzje uchylił.

Sygnatura akt WSA VI SA/Wa 1825/12 i VI SA/Wa 1826/12, wyroki z 23 kwietnia 2013 r.