Do zgłaszania kandydatów na stanowiska sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 57 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie (Dz. U. Nr 26, poz. 261) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. Nr 26, poz. 263).

Informacja pochodzi z obwieszczeń Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2012 r. (M.P. z 2012 r. poz. 666, 667, 668).

Opracowanie: Katarzyna Irytowska, RPE WKP

Źródło: www.monitorpolski.gov.pl, stan z dnia 25 września 2012 r.