Przepisy te spowodują, że sędziom, którzy ukończą 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn) po 1 stycznia 2018 r., nie będzie już przysługiwało prawo do wcześniejszego stanu spoczynku. We wszystkich innych służbach, które mają specjalne zasady emerytalne, nowe przepisy dotyczyć będą tylko tych funkcjonariuszy, którzy wstąpią do służby po 1 stycznia 2013 r. W związku z tym "Iustitia" zwróciła się do Krajowej Rady Sądownictwa o zaskarżenie ww. przepisu do Trybunału Konstytucyjnego. Iustitia zapewnia, że jeżeli Rada na zaskarżenie się nie zdecyduje, doprowadzi w inny sposób do postawienia powyższej sprawy przed Trybunałem.

Opracowanie: Katarzyna Irytowska, RPE WKP