Obecnie przepisy dotyczące tej Rady nie są umieszczone w odrębnym akcie prawnym. Nowy projekt przygotowali posłowie PO. Jak wskazano w jego uzasadnieniu, "uchwalenie odrębnej ustawy wzmocni pozycję Rady, ułatwi jej funkcjonowanie i realizowanie nałożonych zadań, zapewni niezależność finansową od Prokuratury Generalnej".
- Projekt należy postrzegać przede wszystkim jako dążący do dookreślenia przepisów dotyczących KRP i zapewnienia większej transparentności. "Nie ma tu elementu rozpychania się, dążenia do zwiększenia kompetencji" - mówi poseł Witold Pahl z PO, członek KRP i jeden z autorów projektu.
W skład funkcjonującej od 31 marca 2010 r. KRP wchodzi 25 członków. Wśród nich znajdują się między innymi: minister sprawiedliwości, prokurator generalny, przedstawiciel prezydenta, posłowie, senatorowie i przedstawiciele prokuratur. Regulujące dzisiaj działalność KRP przepisy ustawy o prokuraturze nakładają na nią ponad dwadzieścia zadań. Najważniejszym z nich jest strzeżenie niezależności prokuratorów.
Podstawowe zadania i zasady funkcjonowania KRP mają pozostać niezmienione. KRP zgodnie z ustawą m.in. opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących prokuratury; wysłuchuje informacji prokuratora generalnego o działalności prokuratury i wyraża opinie w tym zakresie; wyraża opinię w przedmiocie wniosku premiera o odwołanie prokuratora generalnego przed upływem kadencji, rozpatruje i ocenia kandydatury do pełnienia stanowisk prokuratorskich, zajmuje stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie w trakcie trwania kadencji z pełnienia funkcji prokuratora, uchwala zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów i czuwa nad ich przestrzeganiem.
Nowym zadaniem, które zawarto w projekcie - ma być opiniowanie KRP przy powoływaniu prokuratora apelacyjnego, prokuratora okręgowego, prokuratora rejonowego oraz ich zastępców. Ponadto projekt reguluje m.in. zasady posiedzeń KRP, sprawy związane z wyborem przewodniczącego Rady, jego zastępców, wskazuje też komisje, które Rada ma obligatoryjnie powoływać ze swego składu.
W projekcie przyznano KRP prawo do przeprowadzania wizytacji i lustracji prokuratur w określonym zakresie. Przewiduje się także, że koszty działalności KRP pokrywane byłyby z budżetu państwa, w którym dochody i wydatki Rady stanowiłyby odrębną część.