Założenia przewidują utworzenie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Wejdą do niego osoby, które uzyskały (bądź uzyskają w przyszłości) tzw. uprawnienia kombatanckie z tytułu walki o niepodległość Polski w latach 1914–1963. Szacuje się, że w naszym kraju żyje ok. 90 tys. takich osób.
Korpus będzie honorową wspólnotą żołnierską. Jego członkowie otrzymają legitymacje, które będą wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (w obecnej nazwie Urzędu słowo „kierownik” zostanie zastąpione słowem „szef”). Oznacza to, że wszyscy uprawnieni będą posiadać jednakowe legitymacje (obecnie posługują się różnymi dokumentami). Nowa legitymacja będzie dokumentem poświadczającym prawa do specjalnych świadczeń. Zaproponowano przepis, na podstawie którego członkowie Korpusu będą mogli korzystać z 51 proc. zniżki na bilety w krajowych przejazdach autobusowych i kolejowych.
Dzięki uchyleniu istniejących regulacji osoby, które walczyły z oddziałami ukraińskich nacjonalistów (w formacjach tzw. Istriebitielnych Batalionów) oraz osoby, które doznały określonego uszczerbku na zdrowiu w trakcie wystąpień wolnościowych na Wybrzeżu (Grudzień 1970) – będą mogły ubiegać się o status kombatanta.
Przewidziano także ułatwienia dla kombatantów zamieszkałych za granicą, którzy dotychczas nie ubiegali się o należne im świadczenia w związku z utrudnieniami w ich wypłacie. Chodzi o to, że na podstawie obowiązujących przepisów świadczenia takie mogły być wypłacane osobie upoważnionej przez kombatanta zamieszkałej w kraju lub wpływały na jego rachunek bankowy w Polsce. Po zmianie przepisów, kombatantom zamieszkałym za granicą przysługujące świadczenia będą wypłacane np. razem z emeryturą i rentą na rachunek bankowy za granicą. Transfer świadczeń za granicę będzie możliwy po złożeniu przez uprawnionego wniosku do organu wypłacającego.
Założono, że świadczenia gwarantowane opieki zdrowotnej będą udzielane kombatantom także po przekroczeniu limitów finansowych wynikających z umów zawieranych przez NFZ ze świadczeniodawcami. Jednak wartość świadczeń dostępnych poza limitem została ograniczona, a ich realizacja będzie kontrolowana przez NFZ.
W założeniach postanowiono, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, NFZ oraz organy rentowe będą udostępniać sobie bezpłatnie zgromadzone dane osobowe niezbędne do realizacji i weryfikacji uprawnień kombatantów, ofiar represji, osób represjonowanych oraz inwalidów wojennych. Dane będą obejmować: nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę urodzenia, numer PESEL i adres zamieszkania.
Zgodnie z założeniami, 1 września ma być Dniem Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.