Z dniem 23 września 2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 1326). Celem nowelizacji jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą prowadzić stacje kontroli pojazdów.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prowadzenie stacji kontroli pojazdów stanowi działalność gospodarczą o charakterze regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Nowe przepisy umożliwiają z kolei prowadzenie stacji kontroli pojazdów przez podmioty niebędące przedsiębiorcami, takie jak szkoła lub centrum kształcenia, kształcące w zawodach związanych z naprawą i eksploatacją pojazdów, przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego ds. wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego ds. zdrowia, ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego lub ministra właściwego ds. transportu, a także jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W stosunku do wskazanych podmiotów znajdą zastosowanie przepisy odnoszące się do przedsiębiorców określone w rozdz. 3 w dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.).