W takiej sytuacji zdaniem NSA znajduje zastosowanie przepis art. 58 § 1 pkt 4 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiący, że sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa pomiędzy tymi samymi stronami została już prawomocnie osądzona (res iudicata). Więcej>>>