Najbardziej istotną zmianą wprowadzoną przez tę ustawę jest nowy rodzaj urlopu przysługującego z tytułu urodzenia dziecka - jest to nowy urlop rodzicielski. Urlop ten będzie przysługiwał rodzicom w wymiarze 26 tygodni. Łącznie z urlopem macierzyńskim (20 tygodni) oraz z wydłużonym od 17 czerwca dodatkowym urlopem macierzyńskim (6 tygodni) pozwoli to rodzicom na sprawowanie opieki nad nowo narodzonym dzieckiem przez 52 tygodnie.

Płatny roczny urlop ma przysługiwać wszystkim rodzicom dzieci urodzonych w 2013 r., nie tylko zatrudnionym na etatach, ale też wszystkim, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe, czyli także pracującym na podstawie umowy-zlecenia i samozatrudnionym.

Od 17 czerwca zmienia się wysokość podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Wysokość ta zależeć będzie nie tylko od rodzaju urlopu, ale również od terminu kiedy został złożony wniosek i od tego o jaki urlop zawnioskował pracownik. Rodzic, który zdecyduje się na skorzystanie tylko z urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, będzie otrzymywał 100% pensji. Jeśli zechce przedłużyć urlop i skorzystać z urlopu rodzicielskiego, jego wynagrodzenie wyniesie 60% pensji. Z kolei rodzicowi, który chciałby od razu skorzystać z rocznego urlopu (a więc od razu zawnioskuje o urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski), będzie przysługiwało 80% wynagrodzenia.

Nowelizacja wprowadza ponadto wiele innych zmian:

1) ustawa zmienia (wydłuża o dwa tygodnie) wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego,

2) pozwala pracodawcy odmówić (ale tylko w wyjątkowych sytuacjach) wyrażenia zgody na wniosek pracownika o wykonywanie pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego,

3) pozwala rodzicom dzielić się sprawowaniem opieki nad dzieckiem - pracownica może rezygnować z urlopów na rzecz ojca dziecka,

4) wydłuża okres, przez który rodzice będą uprawnieni do urlopu wychowawczego - urlop wychowawczy będzie można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, a nie jak obecnie do końca 4 roku życia,

5) zmieniono wymiar urlopu macierzyńskiego, z którego pracownica będzie mogła skorzystać przed porodem (po zmianie: nie więcej niż 6 tygodni),

6) do nowych urlopów będą uprawnieni nie tylko pracownicy, ale także zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, samozatrudnieni oraz funkcjonariusze służb mundurowych.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.