Nowelizacja rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych, przygotowana została na podstawie ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dniem 1 września 2011 r. uległo zmianie brzmienie art. 35 ustawy r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Na mocy tej samej ustawy dokonano zmiany brzmienia ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie likwidacji obowiązku posługiwania się numerem NIP.
W związku z tym, przepis rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych stał się sprzeczny z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Dlatego też, jak informuje MPiPS, przygotowano projekt rozporządzenia, który będzie określać, że zawiadomienie o przejściu na emeryturę, albo w stan spoczynku wśród innych danych dotyczących ubezpieczonego, zawierać będzie numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku, gdy członkowi funduszu nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, z pominięciem numeru NIP.
Projekt skierowano do uzgodnień zewnętrznych.