Przed rozstrzygnięciem sporu o zapłatę np. wynagrodzenia za korzystanie z utworu, na pozwanego nie zostanie już nałożony obowiązek zapłaty określonej sumy pieniędzy na rzecz uprawnionego. Takie zmiany chce wprowadzić w kodeksie postępowania cywilnego komisja kodyfikacyjna prawa cywilnego działająca przy ministrze sprawiedliwości.
Obecnie w przypadku sporów sądowych o należności pieniężne wynikające z praw własności intelektualnej powód może złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Jeżeli to zrobi, sąd nałoży na pozwanego obowiązek zapłaty uprawnionemu określonej sumy pieniężnej. Takiego rodzaju zabezpieczenia można żądać w przypadku roszczeń pieniężnych wynikających m.in. z autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej. Jeżeli projektowane przepisy wejdą w życie, uprawniony nie będzie już mógł w postępowaniu o zabezpieczenie swoich roszczeń żądać zapłaty określonej sumy.
Zdaniem projektodawców ta zmiana jest konieczna, gdyż nie ma żadnego uzasadnienia do objęcia tego typu spraw takim rodzajem zabezpieczenia, a rozmiar dochodzonych roszczeń często jest ogromny.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna