Będziemy też mieli nowe prawo geologiczne. Celem, jaki przyświecał ustawodawcy przy tworzeniu nowego Prawa jest przede wszystkim usunięcie barier utrudniających podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie geologii i górnictwa. Zniesiono wymóg uzyskania koncesji na wydobywanie przez właściciela nieruchomości piasków i żwirów na własne potrzeby. Określono też listę złóż podlegających tzw. własności górniczej, w przypadku której prawo własności zawsze przysługuje Skarbowi Państwa oraz doprecyzowano regulacje dotyczące użytkowania górniczego;
Od 1 stycznie zmieni się także funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych. Chodzi o ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, pracowniczych programach emerytalnych oraz o organizowaniu i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Ustawa ta wprowadza regulacje dotyczące w szczególności indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), tworzenia i zasad działania dobrowolnych funduszy emerytalnych, zakazu prowadzenia działalności akwizycyjnej. Nowelizacja określiła też ramy prawne, umożliwiające pracodawcy zagranicznemu, zgodnie z formą pracowniczego programu emerytalnego dopuszczoną przez prawo kraju pochodzenia pracowniczego towarzystwa emerytalnego, będącego założycielem lub akcjonariuszem, na opłacanie składek za pracowników zagranicznych do pracowniczego funduszu emerytalnego na pokrycie w całości (w ramach systemu zdefiniowanego świadczenia, tj. ubezpieczeniowego) albo w części (w ramach systemu hybrydowego, tj. kapitałowego z elementem ubezpieczeniowym) ryzyk biometrycznych na podstawie umowy z zakładem ubezpieczeń na życie.
Z kolei zmiana ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma zapewnić pełniejszej ochrony zwierząt. Służyć ma temu przede wszystkim poszerzenie katalogu czynów uznawanych za znęcanie oraz doprecyzowanie regulacji dotyczących postępowania ze zwierzętami bezdomnymi. W ustawie nowelizującej. Sprecyzowano pojęcie schroniska dla zwierząt, aby zapobiec powstawaniu pozostających poza nadzorem miejsc, w których gromadzi się zwierzęta. Wprowadza ona wyraźny zakaz zabijania zwierząt, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ą z września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców dotyczy terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Dotychczas pracodawca był obowiązany udzielić zaległego urlopu do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego, teraz termin ten wydłużono do 30 września następnego roku kalendarzowego. Ponadto zniesiony został wymóg występowania przez pracodawców o pozytywne zaopiniowanie przez rzeczoznawców projektów, na podstawie których ma być wykonywana budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy. To ważna zmiana dla przedsiębiorców
Zmieniona została także  ustaw o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i o świadczeniach rodzinnych . Nowe przepisy ustalają pojęcia i sposobu ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych, określenia sposobu jego ustalania oraz katalogu przesłanek jego utraty i uzyskania. Prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, sposobu postępowania w przypadku śmierci osoby zobowiązanej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Nowelizacja opisuje też zmiany w zakresie koordynacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Minister właściwy do spraw rodziny utworzy centralny rejestr obejmujący dane dotyczące osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wartości udzielonych świadczeń.
1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie szereg aktów prawnych, które dotyczą zagadnień związanych z budownictwem. Jedna ze zmian dotyczy kontroli działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego. Będzie ona przeprowadzana na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej. 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) zmieniająca Prawo budowlane.
Zmiana ma związek z nowymi przepisami o kontroli w administracji rządowej. Przyjęto, że kontrolę działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.

Przepisy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych to nie tylko kontrowersje wokół listy obwieszczonej 23 grudnia ub. Przez Ministerstwo Zdrowia. Celem ustawy jest przekształcenie systemu refundacji tak, aby w ramach dostępnych publicznych środków finansowych odpowiadał w możliwie najwyższym stopniu aktualnemu zapotrzebowaniu społecznemu w zakresie zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. Ustawa określa też zasady, warunki i tryb podejmowania decyzji administracyjnej o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego i uchylenia tej decyzji, kryteria tworzenia poziomów odpłatności i grup limitowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych objętych ww. decyzją. Także obowiązki aptek wynikające z obrotu lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi oraz kontroli aptek.
Wchodzą w życie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej i o samorządzie pielęgniarek i położnych. Celem ustaw jest uporządkowanie i usystematyzowanie szeregu kwestii związanych ze sferą wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Określają zasady wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, uzyskiwania prawa jego wykonywania, kształcenia zawodowego i podyplomowego. Dowiemy się jak prowadzić rejestry pielęgniarek i położnych. O samorządzie określa organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki jego członków. Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.

Więcej>>>
http://www.abc.com.pl/finanse/
http://www.abc.com.pl/podatki/
http://www.abc.com.pl/kadry/
http://www.abc.com.pl/oswiata/
http://www.abc.com.pl/bhp/
http://www.abc.com.pl/budownictwo/
http://www.abc.com.pl/srodowisko/
http://www.abc.com.pl/finanse/