Nowelizacja ustawy o wyborze prezydenta RP miała ułatwić wyborcom uzyskanie dokumentu, który pozwala zagłosować np. na urlopie. Według szefa klubu PO Grzegorza Schetyny głosujący „przeciw” wybrali własny interes, a nie interes obywateli.
Tymczasem ruszyła społeczna akcja "glosuj bez meldunku". Na stronie internetowej www.glosujbezmeldunku.pl można znaleźć informację jak w najprostszy sposób dopisać się do spisu wyborców w gminie bądź dzielnicy. Nie wiąże się to z żadnymi opłatami i jest bardzo łatwe. Na stronie znajduje się m.in. instrukcję "krok po kroku" dla studentów, osób pracujących, prosty wniosek o wpis do rejestru wyborców i szczegółowe wyjaśnienia prawnika. Przypominamy, że możliwe jest głosowanie również przez pełnomocnika.

Osoby niepełnosprawne i starsze będą mogły oddać głos w wyborach prezydenckich za pośrednictwem pełnomocnika. Umożliwia to nowelizacja ordynacji wyborczej z 2009 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Państwową Komisją Wyborczą opracowało szczegółowe zasady udzielania pełnomocnictwa do głosowania i wzory niezbędnych dokumentów. Aby skorzystać z tej możliwości, wyborcy niepełnosprawni i kończący najpóźniej w dniu głosowania 75 lat muszą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w urzędzie gminy, na terenie której mieszkają. Wniosek taki można składać od dnia ogłoszenia postanowienia marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów prezydenta RP. Należy dopełnić tej formalności do 10 dni przed wyborami. Jeśli wyborca nie może lub nie potrafi złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa. Do wniosku załącza się m.in. pisemną zgodę osoby przyjmującej pełnomocnictwo i kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wyborcy. Pełnomocnictwa do głosowania można udzielić bez stawiennictwa w urzędzie gminy. Akt ten spisuje się w domu osoby niepełnosprawnej lub starszej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) albo upoważnionym pracownikiem urzędu. Przedstawiciel gminy stwierdza niebudzącą wątpliwości wolę wyborcy składając swój podpis na akcie pełnomocnictwa w sytuacji, gdy osoba ta nie może lub nie potrafi sama się podpisać.

Pełnomocnik musi być wpisany do rejestru wyborców w tej samej gminie, co ustanawiający pełnomocnictwo lub posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania w innej gminie. Opracowano również wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu aktów pełnomocnictwa przez urząd gminy. Pozwoli to zapewnić sprawność postępowania oraz wiarygodność aktu pełnomocnictwa. Wzory dokumentów potrzebnych do ustanowienia pełnomocnika określa Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2010, Nr 66, poz. 426). Przepisy weszły w życie 22 kwietnia br.